ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van La-X-Mi Pure Power Pure Goddess zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 • Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van La-X-Mi Pure Power Pure Goddess worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door La-X-Mi Pure Power Pure Goddess tussenpersonen en andere derden.

 

Aanbiedingen / overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van La-X-Mi Pure Power Pure Goddess zijn vrijblijvend en La-X-Mi Pure Power Pure Goddess behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door La-X-Mi Pure Power Pure Goddess.
 • La-X-Mi Pure Power Pure Goddess is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt La-X-Mi Pure Power Pure Goddess dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Prijzen en betalingen

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Betaling kan geschieden per vooruitbetaling, via iDEAL telebankieren en creditcard van VISA, Mastercard en American Express.

 

Levering

 • De door La-X-Mi Pure Power Pure Goddess opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 3 tot 5 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal La-X-Mi Pure Power Pure Goddess u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met La-X-Mi Pure Power Pure Goddess over een te komen.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.
 • De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan La-X-Mi Pure Power Pure Goddess verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door La-X-Mi Pure Power Pure Goddess geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 • La-X-Mi Pure Power Pure Goddess garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Retourneren

 • U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u La-X-Mi Pure Power Pure Goddess daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email kennis te geven.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft La-X-Mi Pure Power Pure Goddess de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, indien op voorraad.
 • Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na aflevering, aan La-X-Mi Pure Power Pure Goddess te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.

Garantie

 • La-X-Mi Pure Power Pure Goddess garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal La-X-Mi Pure Power Pure Goddess de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van La-X-Mi Pure Power Pure Goddess, vervangen of zorgdragen voor herstel.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van La-X-Mi Pure Power Pure Goddess, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.
 • Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

 

Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft La-X-Mi Pure Power Pure Goddess ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat La-X-Mi Pure Power Pure Goddess gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan La-X-Mi Pure Power Pure Goddess kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Diversen

 • Indien u aan La-X-Mi Pure Power Pure Goddess schriftelijk opgave doet van een adres, is La-X-Mi Pure Power Pure Goddess gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan La-X-Mi Pure Power Pure Goddess schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 • Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met La-X-Mi Pure Power Pure Goddess in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door La-X-Mi Pure Power Pure Goddess vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • La-X-Mi Pure Power Pure Goddess is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Auteursrecht / Copyright

 • Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografie op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.